Правни услуги

Петкови Перфект  предлага правна защита при проверки и ревизии извършвани от данъчните органи, процесуално представителство пред съда и други държавни служби.  Услугата се извършва от адвокат Николай Петков – съпруг на управляващата и адвокат Диана Трифонова –дъщеря

Освен регистрация на фирми, предлагаме пълен набор услуги, свързани с Търговския регистър, вкл. промени в обстоятелствата, продажба на дружествени дялове, заличаване на фирми и др.

За да спестим разходи и време на клиента, всяка една от услугите се извършва по електронен път от адвокат. Това позволява да работим дистанционно с клиенти от цялата страна, независимо че сме позиционирани в гр.Пазарджик. Освен това при подаване на документите по електронен път, държавните такси са значително по-ниски – пр.50%.

m  1. Първоначална регистрация на фирма:

Първата процедура, с която се сблъсква всеки предприемач, е регистрацията на нова фирма. Това е изключително важен момент, защото трябва да се предвидят редица казуси в счетоводната отчетност, данъчното облагане и осигуряването при различните правни форми, начин на управление, сфери на дейност т.н. Отличното познаване на предимствата и недостатъците на всяка една от правните форми / ЕТ, СД, ООД, ЕООД, АД и т.н./ е гаранция за избягване на бъдещи счетоводни и правни ограничения и спестяване на ненужни разходи.

Затова наша практика е да предоставяме безплатна счетоводна и юридическа консултация преди регистрация на фирмата.

Етапи на регистрацията:

cКонсултация с юрист и счетоводител

С оглед на всички предстоящи данъчни и административни задължения и спецификата на бизнеса, ние ще Ви консултираме относно най-подходящата за Вас правна форма / ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др. /.

c Подготовка на учредителната документация

Може да стане в рамките на 4 часа след като клиента ни предостави необходимите данни за регистрацията и уточним параметрите на дружеството (наименование, капитал, седалище, предмет на дейност и т.н). Тази информация може да ни се изпрати на електронната поща. Така ние предварително ще подготвим документацията.

cНотариална заверка на подписите на управителите и откриване на набирателна сметка за учредителния капитал (при регистрация на ЕООД / ООД) – можем да Ви свържем с нотариус от гр.Пазарджик и да Ви запазим предварителен час за нотариалната заверка.

cФактическа регистрация на фирмата, чрез подаване на необходимите документи в Търговския регистър. Тази стъпка извършваме по електронен път, т.е. клиента няма никакви ангажименти.

Всички клиенти, чиито фирми са регистрирани от нас, получават преференциални цени за счетоводно обслужване. Идеята ни е, че от една страна облекчаваме новите фирми в трудния за тях момент на навлизане на пазара.

За клиенти от цялата страна, които предпочитат да регистрират фирма дистанционно (без да посещават офиса ни в гр. Пазарджик), имаме изградена следната организация на работа:

cИзпращат запитване за регистрация на фирма или се свързват с нас по телефона, за да получат ценова оферта;

cИзпращат необходимата информация за параметрите на фирмата на електронната ни поща. Например ако се регистрира ЕООД,ООД и т.н. ще са ни нужни лични данни на собственика, име на фирмата, предмет на дейност, адрес на управление, размер на капитала и т.н.;

cНие изготвяме и изпращаме всички необходими документи. Вариантите са клиента да ги подпише и върне с куриер или да ги сканира и изпрати на електронната ни поща;

cЗаплащане на съответната услуга от клиента по банков път;

cПодаваме документите по електронен път в Агенция по вписванията;

cУведомяваме клиента след като новата фирма е вписана в Търговския регистър.

 

m  2. Промени на обстоятелствата

Всяка промяна на задължителните за вписване обстоятелства относно статута на фирмата, трябва да бъде отразена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Най-общо такива са:

m  Промяна на наименованието на фирмата;

m  Промяна на седалище и адрес на управление;

m  Промяна на собствеността – приемане и изключване на съдружник, смяна на едноличен собственик на ЕООД, прехвърляне на предприятие и др.;

m  Промяна на управителя;

m  Вписване и заличаване на прокурист;

m  Промяна на капитала – увеличение, намаление;

m  Покупко-продажба на дружествени дялове;

m  Вписване обстоятелства относно прокура, клон, залог на дружествен дял и други.

m  3. Публикуване на Годишни финансови отчети (ГФО)

Съгласно Закона за счетоводството всеки търговец по смисъла на Търговския закон е задължен до 31 Март всяка година да изготви годишен финансов отчет за предходната година и не по-късно от края на Юни да го представи за публикуване в Търговския регистър.

При неизпълнение на това задължение в указаните срокове са предвидени санкции. Съгласно Закона за счетоводството те варират от 2000 до 3000 лева, а по Закона за търговския регистър – от 500 до 1000 лв.

m  4. Прекратяване и заличаване на фирми ( ЕООД, ООД, ЕТ и др. )

Счетоводна кантора Петкови Перфект осъществява консултации по отношение на прекратяване, ликвидация и заличаване на търговски дружества.

Процесът по закриване на фирма е по-дълъг, сложен и скъп от самата регистрация, особено за дружества с ограничена отговорност (ООД и ЕООД). Той преминава през няколко етапа и поредица от вписвания на обстоятелства в Търговския регистър. На първо място ръководния орган на дружеството трябва да вземе решение за прекратяването му. Заедно с това се назначава ликвидатор, като ако такъв не се избере, тази функция се поема от управителя.

Следващият етап е производството по ликвидация или по несъстоятелност на фирмата, който трае минимум 6 месеца, като така се дава възможност кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

Последният етап е същинското заличаване на фирмата, който започва след приключване на ликвидационното производство. Вписването на заличаването в Търговския регистър се прави от ликвидатора, като след него фирмата престава да съществува като правен субект

При Едноличния търговец (ЕТ) процедурата е значително по-опростена и по-бърза.