ТРЗ и личен състав

тези услуги се включват в абонаментния план за счетоводно обслужване, но могат да се ползват и отделно. Обхващат цялостното администриране на персонала – от назначаването му по трудов договор до изготвянето на необходимите документи за пенсионирането или освобождаването му от работа, включително:

m Изготвяне на трудови договори и допълнителни споразумения;

m Изготвяне на Уведомления по чл.62 от КТ;

m Създаване и поддържане на трудови досиета на служителите;

m Изготвяне на длъжностни характеристики, заповеди за отпуск, заповеди за уволнение, прекратяване на трудовите правоотношения и т.н.;

m Изготвяне и попълване на трудови и осигурителни книжки;

m Изчисляване и изготвяне на ведомости за работни заплати;

m Изготвяне и подаване на Декларация -№1 и Декларация №6/чрез електронен подпис/;

m Изготвяне на платежни нареждания за заплати и осигуровки;

m Изчисляване на отпуски и обезщетения;

m Подготовка и деклариране на документи във връзка с болнични листове;

m Подаване на необходимите справки, декларации или други документи в ТД на НАП;

m Документи за прекратен трудов договор – трудови книжки, служебни бележки, уведомления;

m Регистрация по Закона за защита на личните данни;

m Граждански договори – сметки за изплатени суми, служебни бележки, декларации;

m Представителство при проверки и ревизии от НАП във връзка с ДОО, ДЗПО, ЗО и др.