Счетоводни услуги

m Изготвяне на счетоводна политика и сметкоплан на предприятието;

m Материалните запаси – движение, инвентаризации, статистически справки;

m Осчетоводяване на фактури – клиенти и доставчици;

m Подготовка и проверка на Дневниците за покупки и продажби;

m Изготвяне и предаване на Справка декларация по ДДС – месечна; Интрастат

m Осчетоводяване на банкови извлечения, приходни  и разходни касови ордери в лева и валута;

m Осчетоводяване на банкови заеми, лизинги и валута;

m Изчисляване на дължимите данъци и такси – на основание на ЗДДФЛ, ЗДДС, ЗКПО,

m Начисляване на дължимите трудови и извън трудови възнаграждения за месеца;

m Начисляване на дължимите осигуровки и данъци върху разходите за заплати за месеца;

m Справки изисквани от данъчните органи касаещи проверки и ревизии.

m Годишно счетоводно приключване;

m Текущи консултации относно измененията в данъчната,трудово–правната и  осигурителната нормативна база и др.;

m Представителство и защита пред органите на НАП, НОИ, НСИ и др.

c  Годишно счетоводно приключване;

c  Одит-чрез външно сътрудничество;

c  Изготвяне на Годишен финансов отчет – Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричните потоци, Отчет за собствения капитал и Приложения съгласно счетоводното законодателство;

c  Изготвяне и подаване на Годишна Данъчна Декларация по ЗКПО/ЗДДФЛ;

c  Изготвяне на платежни документи за дължимите данъци, осигуровки и такси;

c  Изготвяне и подаване на на Годишен статистически отчет в НСИ;

c  Публикуване на Годишен Финансов Отчет в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.